ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu


NOWOSC - Podrecznik do nauki...Śpiewnik Kurpiowski


Dwumiesiecznik "Kurpie"


Slownik kurpiowski

Slownik wybranych nazw i wyrazen kurpiowskich

Wyszukiwanie

 

Aktualności
Konkurs na kartkę świąteczną po kurpiowsku

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej.” Na zwycięzców czekają nagrody!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z podziałem na grupy wiekowe i z wyodrębnieniem szkół specjalnych i klas integracyjnych obejmujący województwo mazowieckie i podlaskie. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki bożonarodzeniowej zawierającej motyw wycinanki kurpiowskiej.

Prace dostarczać można do 30 listopada 2017 r. pocztą lub osobiście do organizatora konkursu pod adresem: Związek Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka lub mailowo pod adres: biuro@kurpie.org

Szczegóły konkursu można znaleźć w Regulaminie lub pod nr telefonu 29 764 58 30 bądź e-mailem: biuro@kurpie.org.


REGULAMIN KONKURSU NA POCZTÓWKĘ
„Kartka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej.”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Związek Kurpiów z siedzibą w Ostrołęce
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie www.kurpie.org

II. Cel konkursu
Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza i Podlasia wycinanką kurpiowska,
• promocja kultury kurpiowskiej,
• promocja dzieci i młodzieży z uzdolnieniami plastycznymi,
• animacja kulturalna środowiska lokalnego.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szkoły podstawowej I-VII oraz drugiej i trzeciej gimnazjum.
2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego wraz z pracą konkursową.
3. Uczestnicy powinni do pracy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik od organizatora).

IV. Tematyka i forma pracy
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki bożonarodzeniowej zawierającej motyw wycinanki kurpiowskiej.
2. Prace konkursowe oceniane będą w kategoriach wiekowych i z wyodrębnieniem klas uczniów z niepełnosprawnością.
3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: wycinanka, rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, technika mieszana, frotaż. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę (wykluczamy prace zbiorowe).
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.

V. Warunki:
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
2. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedna pracę.
3. Format pracy – A4.


VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa.
2. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory estetyczne, nakład pracy, sposób wkomponowania elementów związanych z wycinanką kurpiowską.
3. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca (w każdej grupie wiekowej) lub inne w zależności od oceny Komisji
• laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy


VII. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 15 grudnia 2017 r. na stronie www.kurpie.org
2. Osoba, której praca znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.
3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
5. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym w wysłanym powiadomieniu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.