Statut Stowarzyszenia "Związek Kurpiów" @ 9 January 2009 09:07 PM

(tekst jednolity, zatwierdzony przez sąd postanowieniem z dnia 04.12.2008r., uwzględniający zmiany wprowadzone przez IV Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Kurpiów z dnia 9 sierpnia 2008 r.)

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele i sposoby działalności Związku

Rozdział III Członkowie – ich prawa i obowiązki

Rozdział IV Władze Związku

Rozdział V Oddziały i Koła Związku

Rozdział VI Majątek i fundusze Związku

Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

Rozdział VIII  Postanowienia końcowe


Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę"Związek Kurpiów", zwany w dalszej części statutu w skrócie " Związkiem".

§2

 1. Obszarem działalności Związku jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Działalność zagranicą powinna być prowadzona zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
 3. O strukturze Związku działającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej decyduje Zarząd Główny Związku , dostosowując ją do praw i zwyczajów miejscowych .


§3

Siedzibą władz naczelnych Związku jest miasto Ostrołęka.


§4

 1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.
 2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym również członków Zarządu Związku.

   

§5

 1. Związek używa pieczęci oraz stempli o treści i kształcie ustalonym przez Zarząd Główny Związku.
 2. Związek może wydawać własny organ prasowy oraz inne czasopisma i wydawnictwa regionalne.
 3. Związek wypowiada się w sprawach publicznych.
 4. Związek może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną. §6

Związek może powoływać Koła i Oddziały terytorialne i środowiskowe, przystępować do już istniejących związków w kraju i zagranicą,korzystać z innych form pracy z organizacjami społeczno –politycznymi, urzędami administracji rządowej i samorządowej,placówkami naukowo – badawczymi, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi : polskimi i obcymi. 

spis treści

Rozdział II Cele i sposoby działalności Związku


§7

Celem Związku jest:


§8

Związek realizuje swoje cele poprzez:

Związek prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

spis treści
Rozdział III Członkowie – ich prawa i obowiązki


§9

O przynależności do Związku decyduje dobrowolnie wypełniona Deklaracja i aprobująca opinia dwóch członków zespołu właściwego oddziału Związku potwierdzona podpisami.§10

Członkowie Zarządu dzielą się na:


§11

Tylko członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na zebraniach i zjazdach.


§12

Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel Polski lub innego kraju związany z miejscem zamieszkania, więzami rodzinnymi lub sympatyk Kurpiowszczyzny, popierający czynnie cele Związku, dający gwarancję aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Związku i ukończył 18 lat.


§13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja,organizacja, stowarzyszenie bez względu na siedzibę w kraju czy zagranicą.

 2. Członek wspierający płaci składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 3. Członkiem zbiorowym może być organizacja, zakład pracy, stowarzyszenie, regionalne Związki Kurpiów prowadzące, promujące i kultywujące folklor oraz kurpiowską kulturę i tradycje ludowe.

 4. Członków wspierających i zbiorowych przed władzami związku reprezentują przedstawiciele ustalani zgodnie z ich strukturą organizacyjną i statutową.


§14

Godność członka honorowego indywidualnego lub zbiorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków.


§15

 1. Członkowie wspierający, zbiorowi oraz honorowi mają prawo do uczestnictwa w zebraniach i zjazdach władz naczelnych Związku z głosem doradczym oraz mogą brać udział w jego działalności.

 2. Członkowie honorowi posiadają prawo do korzystania z różnych form pomocy Związku, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 3. Członkowie Związku mają prawo posiadać legitymację wydaną przez właściwe ogniwo oraz nosić odznakę Związku Kurpiów.


§16

Członkowie Związku są zobowiązani:


§17

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

spis treściRozdział IV Władze Związku


§18

Władzami naczelnymi są:


§19

 1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 (cztery) lata.
 2. Pierwsza kadencja władz Związku może być skrócona do dwóch lat, jeżeli tak postanowi I ( pierwszy ) Zjazd.§20

 1. Wyboru władz Związku dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od postanowienia Walnego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania Członków. Na tej samej zasadzie wybierane są władze oddziałów i kół.

 2. W przypadku zdekompletowania władz w trakcie kadencji , władzom Związku przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.§21

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków.

 2. Głos stanowiący na Walnym Zjeździe Delegatów lub Walnym Zebraniu Członków mają tylko członkowie zwyczajni Związku Kurpiów.

 3. W Walnym Zjeździe Delegatów lub Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający,przedstawiciele członków zbiorowych oraz zaproszeni goście.§22

Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny , natomiast Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Związku.


§23

W zaproszeniu na Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków należy podać 2 terminy w oznaczonym czasie (co najmniej w odstępie pół godziny po pierwszym terminie).


§24

 1. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku obecności więcej niż połowy wybranych na Zjazdach Delegatów lub Członków, zaś w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych Delegatów lub Członków, jednak nie mniej niż 30 Delegatów lub Członków.
 2. Uchwały podjęte w drugim terminie nie mogą dotyczyć:§25

Do kompetencji walnego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania Członków należy:


§26

Zarząd Główny jest centralnym organem wykonawczym Związku. Kieruje jego działalnością i odpowiada przed Walnym Zjazdem Delegatów lub Walnym Zebraniem Członków.


§27

 1. Zarząd Główny składa się z 7-11 członków wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów lub Walnym Zebraniu Członków. Prezesi Oddziałów i przedstawiciele Członków Zbiorowych mogą bezpośrednio współpracować z Zarządem Głównym.

 2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: prezesa, 2 - ch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Związku Kurpiów.
  Prezes Związku Kurpiów może być wybierany bezpośrednio przez uczestników Walnego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania Członków, o ile tak postanowią.


§28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

§29

 1. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje prezes nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność co najmniej połowy ich członków i zapadają one zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.


§30

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 osób.

 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 3. W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym lub delegowany przez niego członek Komisji.

 4. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Związek. Dokonuje co najmniej raz do roku kontroli działalności Zarządu Głównego ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej,finansowej i gospodarczej.

 5. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zjeździe Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Głównego.

 6. Główna Komisja Rewizyjna może dokonać również kontroli całokształtu działalności Oddziałów, sprawuje nadzór i koordynuje działalność oddziałowych Komisji Rewizyjnych.

 7. Organizację pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

 8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organów zarządzających Związku ani pozostawać z nimi stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.


§31

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z nie mniej niż 3 osób, spośród których wybiera się: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

rozstrzyganie i orzekanie spraw członków w następujących kwestiach:
a) nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz. Związku oraz działania na szkodę Związku.
b) konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej Związku oraz współpracy wewnątrz organizacyjnej,

3. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy i orzeka na posiedzeniu jawnym przy udziale stron lub ich pełnomocników.

4. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne;

5. Szczegółowy tryb działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin opracowany przez Główny Sąd Koleżeński.

spis treści


Rozdział V Oddziały i Koła Związku


§32

1.W skład Oddziału nie może wchodzić mniej niż 10 członków.

2. Władzami Oddziału Związku są:


§33

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału. Do kompetencji zebrania Członków Oddziału należy:

2. W przypadku nie dokonania przez zebranie Członków Oddziału wyboru delegatów na Walny Zjazd Związku, wyboru delegatów dokona Zarząd Główny


§34

1.W Zebraniu Członków Oddziału udział biorą członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, przedstawiciele członków zbiorowych i zaproszeni goście.

2.Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego,Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie 1/3 członków Oddziału.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie na 14 dni przed zebraniem.


§35

1.Zarząd Oddziału składa się nie mniej niż z 3 osób.
2.Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie: prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Zarząd Oddziału sprawuje władzę między zebraniami Oddziału.


§36
 

1.Do kompetencji Zarządu Oddziału należy :

2. Oddział posiadający osobowość prawną, występuje w obrocie prawnym wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.


§37

Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowu członków i zapadają zwykłą większością głosów.


§38

1. Komisja rewizyjna Oddziału składa się nie mniej niż z trzech osób, spośród których wybiera się : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja jest organem kontrolnym Oddziału, odpowiedzialnym przed Zebraniem Oddziału. Dokonuje się co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej,finansowej i gospodarczej.

3.Komisja składa sprawozdanie na Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

4. Komisja może występować do Zarządu Głównego z wnioskiem o zawieszenie w funkcjach Zarządu Oddziału lub jego członków.

5. Komisja działa zgodnie z regulaminem i wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej.


§39

Koło może być powołane wówczas, gdy chęć przynależności do niego wyrazi nie mniej niż 5 osób 


§40

Władzami koła są: Zebranie Członków Koła , Zarząd Koła.


§41

Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą koła.


§42

Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy:


§43

1. Zebranie członków Koła zwołuje Zarząd Koła zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku zebrania co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zebrania.

2. W zebraniu członków Koła biorą udział członkowie zwyczajni koła,członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. Głos stanowiący mają członkowie zwyczajni związku.


§44

1. Zarząd Koła składa się co najmniej z 3 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.

2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.spis treści


Rozdział VI Majątek i fundusze Związku


§45

1. Majątek Związku i fundusze składają się z:

2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych Związku i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

§46

1. Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych i kosztów związanych z wszelkimi wydatkami są niezbędne dwa podpisy, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub innego upoważnionego członka danej instancji Związku.

2. Gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona jest na podstawie ustalonego okresowo budżetu, obejmującego dochody i wydatki Związku.

3. Okresem rozliczeniowym Związku jest rok kalendarzowy , a na każdym zebraniu Zarząd danej instancji składa informację o wpływach, dochodach i wydatkach Związku.

spis treści


Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie Związku


§47

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.


§48

Uchwałę o rozwiązaniu się Związku podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.


§49

W razie rozwiązania się Związku jego majątek zostanie przekazany na określone cele przez Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.


§50

Dla przeprowadzenia likwidacji Związku Walny Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie Członków powołuje trzyosobową Komisję Likwidacyjną oraz ustala tryb przeprowadzenia likwidacji.

spis treściRozdział VIII Postanowienia końcowe

§51

Związek Kurpiów może posiadać: sztandary, emblematy, odznaki członkowskie oraz nagrody, medale i odznaki, nadawane za szczególne zasługi dla Regionu i Związku.


§52

Majątkiem i funduszami Związku zarządzają Zarządy instancji Związku zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Główny.


§53

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania poprawionego statutu Związku.


spis treści


News powered by CuteNews - http://cutephp.com